| 04 آبان 1399
En | 

مفاد ماده 35 قانون نظام مهندسی وکنترل ساختمان مصوب اسفند 1374

مسئولیت نظارت عالیه بر اجرای ضوابط و مقررات شهرسازی و مقررات ملی ساختمان در طراحی و اجرای تمامی ساختمانها و طرحهای شهرسازی و عمرانی شهری که اجرای ضوابط و مقررات مزبور در مورد آنها الزامی است، بر عهده وزارت مسکن و شهرسازی خواهد بود.

به منظور اعمال این نظارت مراجع و اشخاص یاد شده در ماده 34 موظفند در صورت درخواست حسب مورد اطلاعات و نقشه های فنی لازم را در اختیار وزارت مسکن و شهرسازی قرار دهند و در صورتی که وزارت یاد شده به تخلفی برخورد نماید با ذکر دلایل و مستندات دستور اصلاح یا جلوگیری از ادامه کار را به مهندس مسئول نظارت و مرجع صدور پروانه ساختمانی ذیربط ابلاغ نماید و تا رفع تخلف، موضوع قابل پیگیری است، در اجرای این وظیفه کلیه مراجع ذیربط موظف به همکاری می باشند.

 

ماده 33 آیین نامه اجرایی قانون :

مسئولیت نظارت عالیه بر اجرای ضوابط و مقررات ملی ساختمان در طراحی و اجرای تمامی ساختمان ها و طرح های شهر سازی و شهرک سازی و عمران شهری که اجرای ضوابط و مقررات مزبور در مورد آنها الزامی است، بر عهده وزارت مسکن و شهرسازی است و وزارت مذکور با انتشار اعلامیه و اطلاعیه ها، آگاهی های لازم را به افراد جامعه خواهد داد.

 

 

 

  اهداف نظارت عالیه

به منظور دستیابی به اهداف تعیین شده از سوی وزارت راه و شهرسازی درقالب دستورالعمل ابلاغی، اهداف زیر مورد توجه قرار گرفته است :

الف- کنترل فرآیند تولید ساختمان

 1. کنترل و بررسی گواهی نامه های صلاحیت نیروهای شاغل در ساختمان
 2. کنترل فرآیند طراحی و صلاحیت مهندسان طراح
 3. کنترل فرآیند تهیه مدارک و نقشه های اجرایی مصوب و نقشه های چون ساخت
 4. کنترل اجرای آیین نامه ها و شیوه نامه های مربوط به کنترل و بازرسی ساختمان که توسط وزارت راه و شهرسازی (دفتر مقررات ملی ساختمان) ابلاغ گردیده و یا می گردد .
 5. تهیه گزارشات لازم و مورد نیاز مستند در ارتباط با وظایف محوله و ارایه آنها به متقاضیان کنترل و بازرسی

ب- کنترل فرآیند تولید مصالح

 1. کنترل فرآیند تولید مصالح ساختمانی در کارگاه
 2. کنترل مدارک کیفیت تجهیزات ساختمانی
 3. کنترل استاندارد بودن مصالح مصرفی در ساختمان

ج- کنترل فرآیند نظارت بر اجرا

 1. انجام بازرسی ها و بازدیدهای موردی از عملیات اجرایی در جهت حصول اطمینان از کیفیت کار به نحوی که خللی در تداوم اجرای کار ایجاد نشود .
 2. بررسی نتایج آزمایش های لازم بر روی مواد و قطعات مصرفی در ساختمان
 3. استفاده از خدمات فنی و مهندسی اشخاص دارای صلاحیت فنی و آزمایشگاههای معتبر در بازرسی و کنترل کیفیت ساختمان در صورت نیاز
 4. بررسی و مقایسه نتایج آزمایشهای انجام شده با الزامات استاندارد و شیوه نامه های اجرای ساختمان و تعیین درجه کیفیت .