| 09 اسفند 1399
En | 

حوزه معاونت مهندسی و ساخت

سرپرست معاونت مهندسی و ساخت: آقای مهندس علی عیدی وندی

شماره همراه: 09161811447

شماره تلفن: 33335536

آدرس: ساختمان شماره 1