04 آبان 1400
En | 
Loading
  • اداره کل راه و شهرسازی خوزستان

  • بسیار خوب خوب متوسط بد
    1. اطلاع رسانی و راهنمایی لازم به صورت شفاف و دقیق برای انجام خدمات مورد درخواست شما چگونه بوده است؟
    2. نحوه برخورد کارکنان با شما چگونه بوده است؟
    3. میزان رضایت شما از انجام خدمت مورد نظر در موعد مقرر ؟
  • در صورت تمایل این قسمت را تکنیل فرمائید.  •  -