04 آبان 1400
En | 

اداره کل راه و شهرسازی خوزستان

خوزستان، اهواز، امانیه، خیابان مدرس

تلفن: ٣٣٣٣٤٠٥١ (٦١) ٩٨+                                                                                                                                         
فکس: ٣٣٣٣٥٧٥٧ (٦١) ٩٨+                                       
 
پست الکترونیک:info@khzroad.ir  
صندوق پستی: 4313-61335  

خوزستان، اهواز، امانیه، خیابان شهید پودات

تلفن: 33331171 (٦١) ٩٨+                                                                                                                                         
دورنگار: 33335064 (٦١) ٩٨+                                       
 
پست الکترونیک:info@maskan-khz.com  
صندوق پستی: 33117-61338

 مرکز ارتباطات و اطلاع‌رسانی وزارت راه و شهرسازی جمهوری اسلامی ایران

میدان آرژانتین ، بلوار آفریقا ، اراضی عباس آباد ، ساختمان شهید دادمان
تلفن: ۹-۸۸۸۷۸۰۳۱ (۲۱) ۹۸+

فکس: ۸۸۶۴۶۳۳۳ (۲۱) ۹۸+
پست الکترونیک : info@mrud.ir
پیام گیر ارتباط مردمی : ۸۲۲۴۴۰۹۰-۹۱ (۲۱) ۹۸+