| 18 اردیبهشت 1400
En | 

شرح وظایف

 •  انجام بررسی لازم پیرامون صورت وضعیت های واصله از مشاوران و پیمانکار ان و تطبیق آنها با مفاد پیمانها
 •  انجام بررسی های فنی لازم پیرامون طرحهای تهیه شده توسط مشاوران و پیمانکاران، استخراج اشکالات احتمالی
 •  بررسی و تایید برنامه زمان بندی طرحها و پروژه ها
 • نظارت بر پیشرفت کار مشاوران و پیمانکاران طبق برنامه زمان بندی شده و حصول اطمینان از اجرای مطلوب آنها
 • رسیدگی به تاخیرات پیمانکاران و در صورت لزوم ارائه گزارشهای فنی لازم مبنی بر خاتمه دادن پیمان
 • رسیدگی به صورت وضعیت های موقت و شرکت در کمیسیون های موقت و قطعی
 • تهیه صورتجلسات کارگاهی و دستورات تغییر کارها
 • ارائه خدمات مهندسی برای پروژه های استانی اعم از مشاوره فنی و مهندسی
 • همکاری و مشارکت در راستای فراهم نمودن زمینه های استقرار استاندارها، الگوها و نمونه های ساخت ابلاغ شده
 • همکاری و مشارکت در تهیه نقشه های نمونه متناسب باشرایط اقلیمی و امکانات محلی و همچنین شرح خدمات فنی و اجرایی نمونه و نظارت بر انجام آنها
 • تهیه و تنظیم گزارش های فنی لازم حسب دستور مدیر امور اجرایی
 • مطالعه و تعیین پیشنهاد نحوه تخصیص منابع، امکانات و تجهیزات موردنیاز برای اجرای پروژه های مصوب .
 • پیش بینی و برآورد اعتبارات مورد نیاز جهت اجرای پروژه ها با استفاده از فرمهای مربوط و آماده سازی آن جهت ارسال به اداره برنامه و بودجه
 • نگهداری و بایگانی نقشه های مورد پیمان
 • شرکت در جلسات و کمیسون های مختلف به نیابت از مدیر کل
 •  انجام سایر امور محوله طبق دستور مافوق