04 آبان 1400
En | 

اهداف

 • تعیین مراكز جمعیتی وتعادل مطلوب بین جمعیت و وسعت شهرها در سطح كشور به منظور برنامه ریزی عمران منطقه ای و استفاده بهتر از منابع سرزمین نظیر خاك و آب و جلوگیری از ایجاد مشكلات شهری در اثر رشد و توسعه ناموزون آنها و در نتیجه اتلاف منابع اقتصادی و انسانی كشور.
 • مدیریت یكپارچه زمین با همكاری دستگاههای اجرائی .
 • تامین رفاه اجتماعی در زمینه مسكن.
 • مشاركت در ساماندهی بازار سرمایه در امر زمین و مسكن .
 • كمك به حفظ تعادل اقتصادی از طریق اعمال سیاستهای تشویقی و استفاده از سرمایه گذاری درامر ساختمان و مسكن .
 • راهبری تحقیقات ساختمانی بمنظور ایمن سازی ساختمانها در قبال حوادث طبیعی، استفاده بهتر از منابع و مصالح محلی وافزایش كیفیت مصنوعات ساختمانی.
 • هماهنگی وتمركز درتهیه واجرای طرحها وساختمانهای دولتی و عمومی در سطح كشور.
 • تامین راه های كشور اعم از زمینی ( راه و راه آهن ) و راه های دریائی و هوائی
 • اداره امور ترابری كشور، پیریزی سیاست جامع هماهنگ برای آن و ایجاد توسعه، تجهیز، گسترش و نگاهداری تاسیسات زیربنائی آن با توجه به مقتضیات توسعه اجتماعی، اقتصادی، عمرانی و دفاع ملی

وظایف اساسی

 • مطالعه، تهیه و تنظیم برنامه های جامع و هماهنگ به منظور تعیین خط مشی های اجرائی در زمینه ترابری كشور و اجرای آنها
 • احداث، توسعه، بهره برداری و نگاهداری راه ها، راه آهن، بنادر و فرودگاه ها
 • تهیه و تنظیم ضوابط و معیارهای لازم برای احداث و نگاهداری تاسیسات زیربنائی با توجه به مقتضیات و پیشرفت های وسائل ترابری و نظارت بر اجرای آنها
 • بررسی روش های ساختمان، نگاهداری و بهره برداری راه ها، راه آهن، بنادر و فرودگاه ها
 • طبقه بندی كلیه تاسیسات زیربنائی و تعیین مشخصات فنی و مهندسی آنها و همچنین تعیین تشكیلات و دستگاه هایی كه باید از هر یك از آنها نگاهداری نمایند
 • تعیین مشخصات مجاز وسائل ترابری در بهره برداری از تاسیسات زیربنائی ترابری و جلوگیری از بهرهبرداری وسائل ترابری خارج از مشخصات مذكور در استفاده از تاسیسات مزبور
 • بررسی در باره راه های ترابری بین المللی و نحوه ارتباط با آنها و عنداللزوم پیشنهاد قراردادهای دو جانبه با دولتها و موسسات خارجی
 • بررسی نیازمندی ها و شناسائی مجموع توان و ظرفیت ترابری كشور اعم از راه ها، راه آهن، راه های آبی، راه های هوائی و خطوط لوله بمنظور تهیه برنامه ها و ارائه توصیه های لازم به سازمان های مربوط.
 • ایجاد، نگاهداری و بهره برداری از خطوط پایگاه های مواصلاتی اختصاصی زمینی، دریائی و هوائی با توجه به برنامه ها و نیازمندی های ترابری كشور
 • بررسی و ارائه پیشنهادهای لازم با سازمان های مربوط درباب سیاست نرخ گذاری خدمات جنبی آن
 • تعیین ضابطه ها و معیارهای فنی، اقتصادی و ایمنی ترابری در راه های زمینی، دریائی و هوائی و نظارت بر اجرای آنها
 • تعیین ضابطه ها و معیارهای لازم برای ایجاد، اداره و توسعه موسسات ترابری اعم از آنكه در داخل و یا در خطوط بین المللی فعالیت داشته باشند و نظارت بر فعالیت آنها
 • تهیه طرح مقررات و آئین نامه های مربوط به صدور اجازه تاسیس موسسات دفاتر شعبه ها و نمایندگی های ترابری خارجی كه در كشور فعالیت میكنند و نظارت بر فعالیت آنها با جلب نظر وزارت كشور
 • تعیین ضابطه ها و معیارهای لازم به منظور تنظیم امور مربوط به ترابری سازمان های دولتی به استثنای نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران، با همكاری دستگاه های مربوط و ایجاد هماهنگی و تمركز امور مذكور
 • تعیین ضوابط و معیارها و اتخاذ سیاست های لازم برای تشویق بخش خصوصی به سرمایه گذاری در امور مربوط به ترابری
 • بررسی در زمینه حریم های تاسیسات زیربنائی ترابری و تهیه و تنظیم مقررات مورد نیاز برای پیشنهاد به مراجع صلاحیت دار و نظارت بر اجرای آنها
 • بررسی نیازمندی های كشور از نظر خدمات خاكشناسی و شناسائی مصالح ساختمانی و تجهیز و توسعه آزمایشگاه های مربوط و عرضه و فروش خدمات به بخش عمومی و خصوصی از طریق آزمایشگاه فنی و مكانیك خاك
 • بررسی نیازمندی های كشور از نظر شناسائی راه های آبی و دریا و اقیانوسها و شناسائی ایجاد تجهیز و توسعه تشكیلات سازمان های لازم عرضه و فروش آن به بخش عمومی و خصوصی
 • انجام كلیه امور مربوط به خدمات هواشناسی كشور وارائه آنها به بخش عمومی وخصوصی
 • تصدی حمل و نقل هوائی مسافر و بار و محمولات پستی در داخل و خارج كشور و عرضه و فروش خدمات در این زمنیه به بخش عمومی و خصوصی از طریق هواپیمائی جمهوری اسلامی ایران و شركت خدمات هوائی كشور (آسمان)
 • اجاره دادن ماشین آلات مختلف راه سازی، ساختمانی كه قانون را در اختیار وزارت راه و ترابری می باشد و یا از محل بودجه طرح های عمرانی خریداری شده است به پیمانكاری طرف قرارداد به منظور ایجاد تسهیلات و توسعه خدمات راه سازی
 • تهیه آئین نامه های مجازات خلافی با موافقت وزارت دادگستری و وزارت كشور و پیشنهاد قوانین و مقررات لازم درباره رسیدگی به موارد تخلف از مقررات ترابری كشور
 • ترتیب كادر متخصص و فنی مورد نیاز برای استفاده صحیح از وسائل و ماشین آلات جدید
 • تشكیل واحدهای مطالعاتی و تحقیقاتی لازم برای انجام وظایف بالا
 • اتخاذ و اعمال سیاستها و تنظیم برنامه های جامع و هماهنگ برای ایجاد تعادل مطلوب بین جمعیت و وسعت شهرها در سطح كشور.
 • تعیین محل شهرها و مراكز جمعیت آینده .
 • بررسی ارتباط شهرهای فعلی و آینده در سطح منطقه و كشور.
 • تهیه و تنظیم سیاست ها و خط مشی های اجرایی و ضوابط لازم برای هدایت و كنترل شهرنشینی در جهت تحقق طرح جامع سرزمین.بالحاظ اولویت های آمایشی .
 • مشخص نمودن شهرها و شهركها ازنظر فعالیت های صنعتی،كشاورزی،جهانگردی،تاریخی، خدماتی وغیره.
 • تعیین حدود توسعه و ظرفیت شهرهای آینده با توجه به شرایط فرهنگی ، اقتصادی و اجتماعی و طرح و تنظیم نقشه توزیع جمعیت (تهیه طرح جامع برای هریك از شهرها با توجه به ضوابط و استانداردهای مصوب و تعیین ضوابط و استانداردها برای تهیه نقشه های هادی و اعلام آن به وزارت كشور).
 • تهیه معیارها ، ضوابط و آئین نامه های شهرسازی و ابلاغ مصوبات شورای عالی شهرسازی و معماری ایران به وزارتخانه ها و سازمان های مسئول و ارشاد و راهنمایی دستگاه های مربوط در مورد مسائل ناشی از اجرای طرحهای جامع شهری.
 • اعتلای هنر معماری ایران و رعایت سبك های مختلف معماری سنتی و ملی و تقویت و توسعه فرهنگ و ارزشهای اسلامی در معماری و شهرسازی.
 • پیشنهاد ایجاد شهر و شهرك غیر روستایی در خارج از محدوده قانونی و حریم شهرها جهت تصویب به شورایعالی شهرسازی.
 • نظارت بر فعالیتهای شهرسازی بخش خصوصی از حیث رعایت معیارها و ضوابط شهرسازی.
 • نظارت بر تهیه طرح های جامع و تفصیلی و جلب نظر شورای شهر و شهرداری مربوط در حین تهیه طرحهای تفصیلی و همچنین نظارت بر اجرای مراحل مختلف طرح های مذكور.
 • سیاست گذاری در مورد طرح ریزی شهری و نحوة مدیریت مجموعه های شهری.
 • راهبری تعیین استانداردها برای مسكن ، ساختمان های دولتی و تاسیسات شهری و همچنین تهیه و اجرای طرحهای عمرانی شهری در چارچوب نظام فنی و اجرایی كشور.
 • نظارت عالیه بر اجرای ضوابط و مقررات شهرسازی و مقررات ملی ساختمان در طراحی و اجرای تمامی ساختمانها و طرح های شهرسازی و عمرانی شهری با هدف ایمن سازی و مقاوم سازی ساختمانها و شهرها و در چارچوب نظام فنی و اجرایی كشور با رعایت اصول پدافند غیرعامل.
 • راهبری و ساماندهی طرح های بهسازی ، نوسازی و بازسازی محلات قدیمی ، فرسوده و ناكارآمد شهری و سكونتگاههای غیر رسمی با هدف توانمند سازی ساكنین و ارتقا محیط زندگی شهری .
 • اعمال سیا ست های دولت بر اراضی شهری اعم از خالصه و موات ، بایر ، دایر و سایر رقبات شهری و اجرای قانون زمین شهری و آئین نامه اجرایی آن.
 • برنامه ریزی و مدیریت عمران زمینهای شهری و نظارت درزمینه استفاده بهینه از زمین در محدوده های شهری.
 • راهبری تدوین موازین ، استاندارد ها و مشخصات فنی و مقررات ملی برای ساختمان ها و مسكن در چارچوب برنامه و راهبری تحقیق و بررسی مسائل مربوط به ساختمان و مصالح ساختمانی و نیزراهبری تهیه استانداردهای لازم برای مصالح ساختمانی با همكاری موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران و حمایت از تولید كنندگان آنها.
 • اتخاذ تصمیم و تعیین خط مشی برنامه های اجرایی زمین ، مسكن ، شهرسازی ، ساختمانهای دولتی و عمران شهری.
 • تهیه و اجرای طرح های ساختمان های دولتی و تامین ساختمان ها و تاسیسات دولتی و عمومی مورد نیاز جامعه از طریق مهندسین مشاور و پیمانكاران تائید صلاحیت شده و در چارچوب نظام فنی و اجرایی كشور .
 • تعیین سیا ست های دولت در زمینه تولید وعرضه مسكن در كشور و توسعه و بهبود ا ستاندارد های كمی و كیفی مسكن .
 • ارائه خط مشی و نظارت بر چگونگی تامین نیازهای اقشار مختلف به مسكن به ویژه مسكن گروههای كم درآمد و روستائیان .
 • ایجاد تعادل بین عرضه و تقاضا در بازار مسكن و تامین و توسعه مسكن مناسب.
 • تامین مسكن و عرضه آن به صورت اجاره ای.
 • سیا ستگذاری در مورد خانه های سازمانی .
 • تعیین سیاستهای مربوط به نحوه واگذاری زمین مورد نیاز به كاركنان دولت و تهیه آئین نامة اجرائی آن .
 • بازنگری در ضوابط و مقررات شهرسازی در جهت تسهیل عبور و مرور معلولین.
 • سیا ست گذاری در خصوص ارتقاء دانش فنی ، فناوری ساختمان و كیفیت خدمات مهندسی در كشور و ایجاد زمینه برای جلب مشاركت حرفه ای در صنعت ساختمان.
 • بررسی صلاحیت حرفه ای ، آموزش و آزمون به منظور صدور پروانه اشتغال اشخاص حقیقی و حقوقی در رشته های اصلی مهندسی ساختمان و همچنین پروانه اشتغال به كار كاردان های فنی و تجربی و تعیین محلهایی كه اشتغال اشخاص به امور فنی در بخش های ساختمان و شهرسازی مستلزم داشتن صلاحیت حرفه ای است.
 • نظارت بر تشكیل و عملكرد سازمان نظام مهندسی ساختمان و اركان آن و رسیدگی به تخلفات حرفه ای صاحبان حرف مهندسی.
 • راهبری تدوین اصول و قواعد فنی مقررات ملی ساختمان .
 • تعیین مدیر دولتی برای شركت های ساختمانی بی سرپرست و رها شده .
 • اجرای وظایفی كه طی لوایح قانونی ، آئین نامه ها یا تصویب نامه های مختلف به وزارتخانه ارجاع شده یا میشود.