04 آبان 1400
En | 

شرح وظایف

  • راهبري امور مربوط به حراست براساس ضوابط و مقررات و از طريق هماهنگي با مركزحراست وزارتخانه .

سرپرست اداره حراست : علی قاسمی

شماره همراه : 

شماره تلفن : 33366864

آدرس : ساختمان شماره 1