04 آبان 1400
En | 

مناقصات

 عنواندسته‌بندیتاریخ اصلاححجم 
شماره مناقصه 99/57 پروژه بهسازی و فضای سبز بلوار ساحلی سده آبادان 1399/05/27نامشخصدانلود
شماره مناقصه 99/58 پروژه احداث معبر ارتباطی و دسترسی محله علی آباد اهواز 1399/05/27نامشخصدانلود
شماره مناقصه 99/59پروژه تکمیل آماده سازی معابر سایت 133 هکتاری مسکن مهر بندر امام 1399/05/27نامشخصدانلود
شماره مناقصه 99/60پروژه آماده سازی سایت مسکن مهر لالی 1399/05/27نامشخصدانلود
شماره مناقصه 99/61پروژه آماده سازی 10/5 هکتاری سایت مسکن مهر شادگان 1399/05/27نامشخصدانلود
شماره مناقصه 99/62پروژه تکمیل تقاطع غیر همسطح و جاده های طرفین کنار گذر دزفول – اندیمشک بطول 2 کیلومتر 1399/06/03نامشخصدانلود
شماره مناقصه 99/63پروژه باقیمانده مسیر مسکن مهر رامهرمز تا سه راهی کیمه ( مطالعه و چهار خطه کردن مسکن مهر به سه راهی رامهرمز) 1399/06/03نامشخصدانلود
شماره مناقصه 99/64پروژه تعریض مسیر از سه راهی لیکک به تشان 1399/06/03نامشخصدانلود
شماره مناقصه 99/65پروژه احداث و بهسازی راههای روستائی رامهرمز – رامشیر ( محور راهداریهای رامهرمز) 1399/06/03نامشخصدانلود
شماره مناقصه 99/66پروژه احداث باند دوم جاده اهواز – ملاثانی – مسجد سلیمان ( حد فاصل سه راهی نفت سفید تا روستای آبگنجی) ( با ارزیابی کیفی) 1399/06/11نامشخصدانلود
شماره مناقصه 99/67پروژه چهار خطه کردن محور بهبهان – زیدون ( کیلومتر 000+35 الی 725+38) 1399/06/11نامشخصدانلود
شماره مناقصه 99/68 موضوع حفاظت و نگهداری اراضی دولتی تحت تملک اداره کل راه و شهرسازی خوزستان 1399/06/18نامشخصدانلود
شماره مناقصه69/ 99 پروژه بهسازی راه روستایی الهاسی – چهارراه قدس 1399/06/18نامشخصدانلود
شماره مناقصه 99/70 پروژه کمک به مشارکت در بهسازی راه روستائی پل رمضان – چهار راه قدس 1399/06/18نامشخصدانلود
شماره مناقصه 99/71 پروژه بهسازی راه روستائی مزار شهداء - سمیده 1399/06/18نامشخصدانلود
شماره مناقصه 99/72 پروژه بهسازی و آسفالت روستای در گنبد باریکاب 1399/06/18نامشخصدانلود
شماره مناقصه 99/73 پروژه بهسازی راه روستائی دشت آزادگان بخش سوسنگرد جاده جلیعه 1399/06/19نامشخصدانلود
شماره مناقصه 99/74 پروژه بهسازی راه روستائی شاکریه - سبحانیه 1399/06/19نامشخصدانلود
شماره مناقصه 99/75 پروژه بهسازی راه روستائی هویزه – احمد آباد – عطابیه شمالی  1399/06/19نامشخصدانلود
شماره مناقصه 99/76 پروژه بهسازی راه روستا های محور دهلاویه - طگطاگه  1399/06/19نامشخصدانلود
شماره مناقصه 99/77 پروژه احیاء نوسازی و بهسازی محدوده اطراف مقام عباس 1399/06/30نامشخصدانلود
شماره مناقصه 99/78 پروژه آماده سازی معابر و بین بلوکهای سایت 42 هکتاری مسکن مهر خرمشهر 1399/06/30نامشخصدانلود
شماره مناقصه 99/79 پروژهتکمیل آماده سازی معابر سایت مسکن مهر هندیجان  1399/06/30نامشخصدانلود
شماره مناقصه 99/80 پروژه احداث مسجد سایت 42 هکتاری خرمشهر 1399/06/30نامشخصدانلود
شماره مناقصه 99/81 پروژه تکمیل پروژه دفتر نمایندگی ولی فقیه در استان خوزستان (تکمیل مصلی نماز جمعه اهواز) 1399/07/01نامشخصدانلود
شماره مناقصه 99/82 پروژه تکمیل عملیات آماده سازی 1080 واحدی سایت مسکن مهر خرمشهر 1399/07/06نامشخصدانلود
شماره مناقصه 99/83 پروژه آماده سازی 10/5 هکتاری سایت مسکن مهر شادگان 1399/07/06نامشخصدانلود
شماره مناقصه 99/84 پروژه تکمیل آماده سازی معابر سایت 133 هکتاری مسکن مهر بندر امام 1399/07/06نامشخصدانلود
شماره مناقصه 99/85 پروژه تکمیل تقاطع غیر همسطح و جاده های طرفین کنار گذر دزفول – اندیمشک بطول 2 کیلومتر 1399/07/09نامشخصدانلود
شماره مناقصه 99/86 پروژه بهسازی وآسفالت راه روستائی حیات آباد – دو دانگه 1399/07/09نامشخصدانلود
شماره مناقصه 99/87 پروژه بهسازی وآسفالت راه روستائی چشمه شیخ 1399/07/09نامشخصدانلود
شماره مناقصه 99/88 پروژه بهسازی و آسفالت راه روستائی کره سیاه 1399/07/09نامشخصدانلود
شماره مناقصه 99/89 پروژه بهسازی راه روستائی هویزه به رفیع – گریشیه و حساسنه دشت آزادگان 1399/07/09نامشخصدانلود
شماره مناقصه 99/91 پروژه احداث پل سابله سوسنگرد ( احداث باند دوم اهواز – حمیدیه – سوسنگرد – چذابه) 1399/07/15نامشخصدانلود
شماره مناقصه 99/92 پروژهاحداث و بهسازی راههای روستائی رامهرمز – رامشیر ( محور راهداریهای رامهرمز) 1399/07/15نامشخصدانلود
شماره مناقصه 99/90 پروژه احداث باند دوم محور اهواز – خرمشهر ( محدوده 000+80 الی 000+100) 1399/07/21نامشخصدانلود
شماره مناقصه 99/94 پروژه بهسازی ، تعریض وروکش آسفالت مسیر منتهی به گاز مایع 100 ( احداث باند دوم و بهسازی جاده موجود از امیدیه تا کارخانه گاز و گاز  1399/07/29نامشخصدانلود
شماره مناقصه 99/95 پروژه تکمیل کارهای باقیمانده ورودی آغاجاری – بهبهان( احداث جاده اصلی محور آغاجاری تا پل چم نظامی بطول 10 کیلومتر) 1399/07/29نامشخصدانلود
شماره مناقصه 99/96 پروژه تکمیل آماده سازی معابر سایت 70 هکتاری ( غربی) مسکن مهر شوشتر 1399/08/05نامشخصدانلود
شماره مناقصه 99/97 پروژه تکمیل آماده سازی معابر سایت 70 هکتاری ( شرقی) مسکن مهر شوشتر 1399/08/05نامشخصدانلود
شماره مناقصه 99/98 پروژه تکمیل آماده سازی معابر سایت مسکن مهر هندیجان 1399/08/05نامشخصدانلود
شماره مناقصه 99/99 پروژه احداث و بهسازی راههای روستائی رامهرمز - رامشیر 1399/08/07نامشخصدانلود
شماره مناقصه 99/100 پروژه بهسازی راه روستائی دشت آزادگان بخش سوسنگرد – جاده جلیعه  1399/08/07نامشخصدانلود
شماره مناقصه 99/101 پروژه چهار خطه کردن محور بهبهان – زیدون ( کیلومتر 000+35 الی 725+38) 1399/08/11نامشخصدانلود
شماره مناقصه 99/102 پروژه تعریض مسیر از سه راهی لیکک به تشان 1399/08/11نامشخصدانلود
شماره مناقصه 99/103 پروژه تکمیل تقاطع غیر همسطح و جاده های طرفین کنار گذر دزفول – اندیمشک بطول 2 کیلومتر 1399/08/19نامشخصدانلود
شماره مناقصه 99/104 پروژه احداث پل سابله سوسنگرد ( احداث باند دوم اهواز – حمیدیه – سوسنگرد – چذابه) 1399/08/19نامشخصدانلود
شماره مناقصه 99/105 پروژه احداث پل روستائی اسد آباد بهبهان ( کمک به احداث دو دهانه پل در راه روستای اسد آباد) 1399/08/20نامشخصدانلود
شماره مناقصه 99/106 پروژه بهسازی وآسفالت راه روستائی چشمه شیخ 1399/08/20نامشخصدانلود
شماره مناقصه 99/107 پروژهتکمیل محور چعب خشان شوش( شوش دانیال – راههای روستائی اهواز – آهو دشت به مزرعه ها) 1399/08/20نامشخصدانلود
شماره مناقصه 99/93 پروژه خدمات حقوقی کارکنان مشاور 1399/08/20نامشخصدانلود
شماره مناقصه 99/108 پروژه احداث جاده اختصاصی شهرک صنعتی شماره 5 اهواز ( باارزیابی فشرده) 1399/08/24نامشخصدانلود
شماره مناقصه 99/109 پروژه بهسازی راه روستائی هویزه به رفیع = گریشیه و حساسنه 1399/09/01نامشخصدانلود
شماره مناقصه 99/110 پروژه احداث جاده روستائی تلخاب خداکرمی 1399/09/01نامشخصدانلود
شماره مناقصه 99/111 پروژه شبکه معابر و دفع آبهای سطحی محله زیباشهر اندیمشک 1399/09/03نامشخصدانلود
شماره مناقصه 99/112 پروژه احداث معبر ارتباطی و دسترسی محله علی آباد اهواز 1399/09/03نامشخصدانلود
شماره مناقصه 99/113 پروژه آماده سازی معابر و بین بلوکهای سایت 42 هکتاری مسکن مهر خرمشهر 1399/09/03نامشخصدانلود
شماره مناقصه 99/114 پروژه آماده سازی اراضی 5/10 هکتاری سایت مسکن مهر شادگان 1399/09/03نامشخصدانلود
شماره مناقصه 99/115 پروژه دیوار کشی و محوطه سازی حیاط و پیاده رو مسجد مسکن مهر بندر امام  1399/09/03نامشخصدانلود
شماره مناقصه 99/116 پروژه احداث باندو دوم محور اهواز - خرمشهر 1399/09/09نامشخصدانلود
شماره مناقصه 99/117 پروژه خدمات حقوقی کارکنان مشاور 1399/09/18نامشخصدانلود
شماره مناقصه 99/118 پروژه تکمیل آماده سازی 1080 واحدی مسکن مهر خرمشهر 1399/09/18نامشخصدانلود
شماره مناقصه 99/119 پروژه تکمیل آماده سازی مسکن مهر رامشیر 1399/09/18نامشخصدانلود
شماره مناقصه 99/120 پروژه آماده سازی سایت 5/7 هکتاری مسکن مهر امیدیه 1399/09/18نامشخصدانلود
شماره مناقصه 99/121 پروژه آماده سازی معابر 60 هکتاری مسکن مهر امیدیه ( با ارزیابی فشرده) 1399/09/22نامشخصدانلود
شماره مناقصه 99/122 پروژه احیاء نوسازی و بهسازی محدوده اطراف مقام عباس شوشتر 1399/09/22نامشخصدانلود
شماره مناقصه 99/123 پروژه تکمیل کارهای باقیمانده ورودی آغاجاری – بهبهان( احداث جاده اصلی محور آغاجاری تا پل چم نظامی بطول 10 کیلومتر) 1399/09/25نامشخصدانلود
شماره مناقصه 99/124 پروژه بهسازی ، تعریض وروکش آسفالت مسیر منتهی به گاز مایع 100 ( احداث باند دوم و بهسازی جاده موجود از امیدیه تا کارخانه گاز و گاز 1399/09/25نامشخصدانلود
شماره مناقصه 99/125 پروژه احداث جاده اختصاصی شهرک صنعتی شماره 5 اهواز 1399/09/25نامشخصدانلود
شماره مناقصه 99/126 پروژهتکمیل تقاطع غیر همسطح و جاده های طرفین کنار گذر دزفول – اندیمشک بطول 2 کیلومتر 1399/09/25نامشخصدانلود
شماره مناقصه 99/127 پروژه احداث جاده روستائی تلخاب خداکرمی ایذه( کمک به بهسازی و روکش آسفالت جاده روستائی تلخاب 1399/09/25نامشخصدانلود
شماره مناقصه 99/128 پروژه احداث پل روستائی اسد آباد بهبهان ( کمک به احداث دو دهانه پل در راه روستای اسد آباد) 1399/09/25نامشخصدانلود
شماره مناقصه 99/129 پروژهتکمیل محور چعب خشان شوش( شوش دانیال – راههای روستائی اهواز – آهو دشت به مزرعه ها) 1399/09/25نامشخصدانلود
شماره مناقصه 99/130 پروژه احداث و بهسازی راههای روستائی رامهرمز – رامشیر( کمک به احداث و بهسازی راههای روستائی رامهرمز – رامشیر) 1399/09/25نامشخصدانلود
شماره مناقصه 99/131 پروژه آماده سازی معابر سایت مسکن مهر بندر امام ( جنوبی) 1399/10/06نامشخصدانلود
شماره مناقصه 99/132 پروژه آماده سازی معابر سایت مسکن مهر بندر امام ( شمالی) 1399/10/06نامشخصدانلود
شماره مناقصه 99/133 پروژه تعریض و بهسازی قطعه چهارم اهواز – حمیدیه  1399/10/06نامشخصدانلود
شماره مناقصه 99/134 پروژه بهسازی محور رامهرمز – میداوود - باغملک 1399/10/06نامشخصدانلود
شماره مناقصه 99/135 پروژه تکمیل و بهسازی باقیمانده عملیات از سوسنگرد تا پل سابله ( هویزه- سوسنگرد ، عبدالخان – بستان ، بستان – سابله ، نیسان ، هویزه) 1399/10/06نامشخصدانلود
شماره مناقصه 99/137 پروژه تکمیل قسمتی از آماده سازی مسکن مهر سوسنگرد 1399/10/22نامشخصدانلود
شماره مناقصه 99/138 پروژه آماده سازی معابر 60 هکتاری مسکن مهر امیدیه ( با ارزیابی فشرده)  1399/10/22نامشخصدانلود
شماره مناقصه 99/142 پروژه تعریض مسیر از سه راهی لیکک به تشان 1399/11/07نامشخصدانلود
شماره مناقصه 99/143 پروژه احداث پل سابله سوسنگرد ( احداث باند دوم اهواز – حمیدیه – سوسنگرد – چذابه) 1399/11/07نامشخصدانلود
شماره مناقصه 99/144 پروژه تعریض و بهسازی قطعه چهارم اهواز – حمیدیه ( 500 متر کوت ، 500 متر حمیدیه و احداث پل حمیدیه) 1399/11/07نامشخصدانلود
شماره مناقصه 99/145 پروژه بهسازی محور رامهرمز – میداوود - باغملک 1399/11/07نامشخصدانلود
شماره مناقصه 99/139 پروژه لکه گیری و روکش آسفالت معابر شهرستان رامهرمز ( بهسازی محور رامهرمز – میداود- باغملک ) ( احداث راه پاشنه زاگرس) 1399/11/07نامشخصدانلود
شماره مناقصه 99/140 پروژه روکش آسفالت ( لایه نهائی) محور آبادان – اروند کنار ، کیلومتر 5 الی 11 ( احداث جاده اروند کنار – آبادان) 1399/11/07نامشخصدانلود
شماره مناقصه 99/141 پروژه احداث باند دوم محور اهواز – خرمشهر ( محدوده ....+ 80 الی 000+100) 1399/11/07نامشخصدانلود
شماره مناقصه 99/149 پروژه آماده سازی معابر سایت مسکن مهر بندر امام ( شمالی) 1399/11/07نامشخصدانلود
شماره مناقصه 99/150 پروژه آماده سازی معابر سایت مسکن مهر بندر امام ( جنوبی) 1399/11/07نامشخصدانلود
شماره مناقصه 99/146 پروژه تکمیل و بهسازی باقیمانده عملیات از سوسنگرد تا پل سابله ( هویزه- سوسنگرد ، عبدالخان – بستان ، بستان – سابله ، نیسان ، هویزه) 1399/11/11نامشخصدانلود
شماره مناقصه 99/147 پروژه احداث جاده اختصاصی شهرک صنعتی شماره 5 اهواز 1399/11/11نامشخصدانلود
شماره مناقصه 99/148 پروژه تکمیل تقاطع غیر همسطح و جاده های طرفین کنار گذر دزفول – اندیمشک بطول 2 کیلومتر 1399/11/11نامشخصدانلود
شماره مناقصه 99/151 پروژه ندامتگاه 500 نفره شهرستان بهبهان ( مطالعه و احداث ندامتگاه 500 نفره بهبهان) 1399/11/11نامشخصدانلود
شماره مناقصه 99/152 پروژهروگذر بلوطک شیخان ایذه( احداث تقاطع بلوطک شیخان و راههای طرفین ) – ( احداث راه پاشنه زاگرس) 1399/11/11نامشخصدانلود
شماره مناقصه 99/153 پروژه احداث باند دوم محور رامشیر – ماهشهر(کیلومتر 000+0 الی 000+10) 1399/11/11نامشخصدانلود
شماره مناقصه 99/154 پروژه بهسازی و روکش آسفالت ورودی شهرستان لالی  1399/11/14نامشخصدانلود
شماره مناقصه 99/155 پروژه روکش آسفالت ، علائم راهنمایی و خط کشی جاده چهارخطه خروجی هفتکل – سه راهی مسجد سلیمان کیلومتر 000+0 الی 000+4 1399/11/14نامشخصدانلود
شماره مناقصه 99/155پروژه احداث جاده های طرفین پل جدید سی مایلی شهرستان مسجد سلیمان  1399/11/14نامشخصدانلود
شماره مناقصه 99/157 پروژه احداث چهار خطه تقاطع محور ملاثانی تا پل بند قیر ( گرگر) 1399/11/14نامشخصدانلود
شماره مناقصه 99/158 پروژهاحداث پل شور لالی و جاده های طرفین ( احداث قسمتی از راه اصلی پاشنه زاگرس ) 1399/11/14نامشخصدانلود
شماره مناقصه 99/159 پروژه آماده سازی معابر و احداث دیوار حائل سایت مسکن مهر باغملک  1399/11/18نامشخصدانلود
شماره مناقصه 99/160 پروژه آماده سازی معابر 60 هکتاری مسکن مهر امیدیه 1399/11/25نامشخصدانلود
شماره مناقصه 99/161 پروژه آماده سازی اراضی 10/5 هکتاری سایت مسکن مهر شادگان 1399/11/25نامشخصدانلود
شماره مناقصه 99/162 پروژه احداث معبر ارتباطی و دسترسی محله علی آباد اهواز 1399/11/25نامشخصدانلود
شماره مناقصه 99/163 پروژه شبکه معابر و دفع آبهای سطحی محله زیباشهر اندیمشک 1399/11/25نامشخصدانلود
شماره مناقصه 99/164 پروژه روکش آسفالت ( لایه نهائی) محور آبادان – اروند کنار ، کیلومتر 5 الی 11 ( احداث جاده اروند کنار – آبادان) 1399/12/03نامشخصدانلود
شماره مناقصه 99/165 پروژه تعریض و بهسازی قطعه چهارم اهواز – حمیدیه  1399/12/03نامشخصدانلود
شماره مناقصه 99/166 پروژه احداث جاده روستائی علی آباد و چهارده ایذه  1399/12/03نامشخصدانلود
شماره مناقصه 99/167 پروژه احداث جاده روستائی تلخاب خداکرمی ایذه 1399/12/03نامشخصدانلود
شماره مناقصه 99/168 پروژه احداث پل روستائی اسد آباد بهبهان  1399/12/03نامشخصدانلود
شماره مناقصه 99/169 پروژه تأمین خودروهای استیجاری جهت ساختمان شماره 2 اهواز  1399/12/06نامشخصدانلود
شماره مناقصه 99/170 پروژه احداث 5 واحد تجاری مسکن مهر مسجد سلیمان 1399/12/06نامشخصدانلود
شماره مناقصه 99/171 پروژه احداث 7 واحد تجاری مسکن مهر سوسنگرد 1399/12/06نامشخصدانلود
شماره مناقصه 99/172 پروژه خرید 66 فقره کولر اسپلیت 1399/12/10نامشخصدانلود
شماره مناقصه 99/173 پروژه خرید دستگاه سرور hp- فایر وال سخت افزاری ، سوئیچ و هارد دستگاه ذخیره ساز شبکه 1399/12/10نامشخصدانلود
شماره مناقصه 99/174 پروژه احداث باند دوم محور رامشیر ماهشهر 1399/12/10نامشخصدانلود
شماره مناقصه 99/175 پروژه ندامتگاه 500 نفره بهبهان 1399/12/10نامشخصدانلود
شماره مناقصه 99/176 پروژه احداث پل شور لالی و جاده های طرفین ( احداث قسمتی از راه اصلی پاشنه زاگرس ) 1399/12/11نامشخصدانلود
شماره مناقصه 99/177 پروژه احداث چهار خطه تقاطع محور ملاثانی تا پل بند قیر ( گرگر) 1399/12/11نامشخصدانلود
شماره مناقصه 99/178 پروژه بهسازی و روکش آسفالت ورودی شهرستان لالی  1399/12/11نامشخصدانلود
شماره مناقصه 99/179 پروژه احداث بایگانی ساختمان شماره 2 اداره کل راه و شهرسازی خوزستان 1399/12/11نامشخصدانلود
شماره مناقصه 99/180 پروژه طرح جمع آوری آبهای سطحی منطقه سلیچ غربی آبادان  1399/12/16نامشخصدانلود
شماره مناقصه 99/181 پروژه احداث جاده اختصاصی شهرک صنعتی شماره 5 اهواز 1399/12/23نامشخصدانلود
شماره مناقصه 99/182 پروژه تکمیل تقاطع غیر همسطح و جاده های طرفین کنار گذر دزفول اندیمشک 1399/12/23نامشخصدانلود
شماره مناقصه 99/183 پروژه احداث جاده های طرفین پل جدید سی مایلی شهرستان مسجد سلیمان 1399/12/23نامشخصدانلود
شماره مناقصه 1400/26 پروژه حفاظت و نگهداری اراضی دولتی تحت تملک اداره کلراه و شهرسازی خوزستان 1400/04/23136.42 KBدانلود
شماره مناقصه 1400/27 پروژه احداث ساختمان فرمانداری کارون 1400/04/29110.87 KBدانلود
شماره مناقصه 1400/28 پروژه تکمیل عملیات اجرائی احداث پل رودخانه ای خسرج ( راضی حمد) 1400/04/29110.87 KBدانلود
شماره مناقصه 1400/29 پروژه طرح باز شماری منابع استان جهت 20.000 رکورد 1400/05/06137.26 KBدانلود
شماره مناقصه 1400/30 پروژه طرح باز شماری منابع استان خوزستان جهت 48.000 رکورد 1400/05/06138.47 KBدانلود
شماره مناقصه 1400/31 پروژه عملیات اجرائی آسفالت معابر مسکن مهر آبادان 1400/05/06109.92 KBدانلود
شماره مناقصه 1400/32 پروژه عملیات اجرائی نرده فلزی سایت مسکن مهر تلخاب مسجد سلیمان 1400/05/06109.92 KBدانلود
شماره مناقصه 1400/33 پروژه عملیات اجرای اساس و آسفالت معابر مسکن مهر تلخاب مسجد سلیمان 1400/05/06109.92 KBدانلود
شماره مناقصه 1400/34 پروژه پیاده رو فضای سبز معابر سایت 480 واحدی مسکن مهر سپیدار اهواز 1400/05/06111.89 KBدانلود
شماره مناقصه 1400/35 پروژه عملیات تکمیل 53 واحد ( بلوکهای 72-77-78-79-80) مسکن مهر سایت 42 هکتاری خرمشهر 1400/05/06111.89 KBدانلود
شماره مناقصه 1400/36 پروژه عملیات تکمیل 57 واحد ( بلوکهای 81-82-83-84-86-87-88) مسکن مهر سایت 42 هکتاری خرمشهر 1400/05/06111.89 KBدانلود
شماره مناقصه 1400/37 پروژه احداث ساختمان فرمانداری آغاجاری 1400/05/11112.81 KBدانلود
شماره مناقصه1400/38 پروژه احداث بخشداری عنبر مسجد سلیمان 1400/05/11112.81 KBدانلود
شماره مناقصه 1400/39پروژه احداث ، تکمیل و تجهیز بخشداری جولکی آغاجاری 1400/05/11112.81 KBدانلود
شماره مناقصه 1400/40 پروژه احداث ، تکمیل و تجهیز مجتمع اداری آغاجاری 1400/05/11136.42 KBدانلود
شماره مناقصه 1400/41 پروژه محور ارتباطی و پل شور لالی در محور لالی – اندیکا ( احداث راه پاشنه زاگرس) 1400/05/11111.59 KBدانلود
شماره مناقصه 1400/42 پروژه تقاطع غیر همسطح شرافت (احداث باند دوم ملاثانی – شوشتر – دزفول ) 1400/05/11111.59 KBدانلود
شماره مناقصه 1400/43 پروژه تعریض و چهار خطه خروجی بارنگرد به سمت ایذه ( کیلومتر 785+25 الی 085+27 ) 1400/05/11111.59 KBدانلود

مزایدات

 عنواندسته‌بندیتاریخ اصلاححجم 
مزایده شماره 99/21م موضوع فروش تعداد 2 پلاک زمین دولتی با کاربری تجاری واقع در شهرستان بندر امام 1399/06/01نامشخصدانلود
مزایده شماره 99/22م موضوع فروش تعداد 2 پلاک زمین دولتی با کاربری مسکونی واقع در شهرستان اهواز ( کیان آباد) 1399/06/02نامشخصدانلود
فروش 7 دستگاه خودرو سبک اداره کل راه و شهرسازی خوزستان 1399/06/05نامشخصدانلود
مزایده شماره 99/23م موضوع فروش تعداد 1 پلاک زمین دولتی با کاربری تجاری واقع در شهرستان اهواز ( کیان آباد) 1399/06/11نامشخصدانلود
مزایده شماره 99/24م موضوع فروش تعداد 8 پلاک زمین دولتی با کاربری تجاری واقع در شهرستان اهواز ( کیانشهر) 1399/06/11نامشخصدانلود
مزایده شماره 99/25م موضوع فروش تعداد 2 پلاک زمین دولتی با کاربری تجاری واقع در شهرستان امیدیه 1399/06/11نامشخصدانلود
مزایده شماره 99/26/م موضوع فروش تعداد 3 پلاک زمین دولتی با کاربری تجاری واقع در شهرستان بندر ماهشهر 1399/06/11نامشخصدانلود
مزایده شماره 99/27م موضوع فروش تعداد 1 پلاک زمین دولتی با کاربری تجاری خدماتی واقع در شهرستان بندرماهشهر 1399/06/11نامشخصدانلود
مزایده شماره 99/28م موضوع واگذاری تعدد 1 پلاک زمین دولتی با کاریری احداث مجتمع گردشگری و تفریحی واقع در شهرستان ایذه 1399/06/19نامشخصدانلود
مزایده شماره 99/29م موضوع فروش تعداد 2 پلاک زمین دولتی با کاربری مسکونی واقع در شهرستان اهواز ( کیان آباد) 1399/07/01نامشخصدانلود
مزایده شماره 99/30م واگذاری تعداد 1 پلاک زمین دولتی با کاربری احداث مجتمع تفریحی توریستی واقع در شهرستان بندر ماهشهربصورت اجاره به شرط تملیک  1399/07/01نامشخصدانلود
مزایده شماره 99/31 م فروش تعداد6 پلاک زمین دولتی با کاربری مسکونی واقع در شهرستان هندیجان 1399/07/01نامشخصدانلود
مزایده شماره 99/32م واگذاری تعداد یک قطعه زمین دولتی با کاربری ( اجرای طرح احداث نمایندگی فروش ادوات کشاورزی واقع در شهرستان ماهشهر به صورت اجاره سالی 1399/07/08نامشخصدانلود
مزایده شماره 99/33م فروش تعداد 1 پلاک زمین دولتی با کاربری تجاری واقع در شهرستان اهواز ( کیان آباد) 1399/07/15نامشخصدانلود
مزایده شماره 99/34م موضوع فروش تعداد 2 پلاک زمین دولتی با کاربری تجاری واقع در شهرستان امیدیه  1399/07/15نامشخصدانلود
مزایده شماره 99/35م موضوع فروش تعداد 1 پلاک زمین دولتی با کاربری تجاری خدماتی واقع در شهرستان بندر اماهشهر  1399/07/15نامشخصدانلود
مزایده شماره 99/36م موضوع فروش تعداد 10واحد ساخته شده با کاربری تجاری واقع در شهرستان دزفول  1399/08/05نامشخصدانلود
مزایده شماره 99/37م موضوع فروش تعداد 10 واحد ساخته شده با کاربری تجاری واقع در دزفول ( سایت مسکن مهر زیباشهر کوپیته) 1399/09/09نامشخصدانلود
مزایده شماره 99/38م موضوع فروش 8 واحد منازل سازمانی ( ویلایی ) با کاربری مسکونی واقع در شهرستان رامهرمز 1399/09/18نامشخصدانلود
مزایده شماره 99/39 م موضوع واگذاری تعداد 1 پلاک زمین دولتی با کاربری درمانی واقع در شهرستان اهواز 1399/10/22نامشخصدانلود
مزایده شماره 99/40م موضوع فروش تعداد 8 واحد ساخته شده با کاربری تجاری واقع در شهرستان دزفول ( سایت مسکن مهر زیباشهر کوپیته) 1399/10/22نامشخصدانلود
مزایده شماره 99/41م موضوع فروش تعداد 1 پلاک زمین دولتی با کاربری تجاری واقع در شهرستان اهواز( کیان آباد) 1399/10/22نامشخصدانلود
مزایده شماره 99/42 م فروش تعداد 8 واحد منازل سازمانی ( ویلایی ) با کاربری مسکونی واقع در شهرستان رامهرمز 1399/11/07نامشخصدانلود
مزایده شماره 99/43م موضوع فروش تعداد 1 پلاک زمین دولتی با کاربری مس کونی واقع در شهرستان اهواز ( کیان آباد ) 1399/11/07نامشخصدانلود
مزایده شماره 99/44م موضوع فروش ضایعات اسقاطی و مستعمل کارخانه خانه سازی واقع در اهواز  1399/11/14نامشخصدانلود
مزایده شماره 99/45م موضوع فروش تعداد 5 واحد ساخته شده با کاربری تجاری واقع در شهرستان دزفول ( سایت مسکن مهر زیباشهر کوپیته) 1399/11/20نامشخصدانلود
مزایده شماره 99/46م موضوع فروش تعداد1 پلاک زمین دولتی با کاربری مسکونی واقع در شهرستان اهواز ( کیانپارس) 1399/12/16نامشخصدانلود
مزایده شماره 99/47م موضوع فروش تعداد 1 پلاک زمین دولتی با کاربری تالارها واقع در شهرستان رامهرمز  1399/12/16نامشخصدانلود
مزایده شماره 99/48م موضوع فروش تعداد 1 پلاک زمین دولتی با کاربری مسکونی واقع در شهرستان اهواز( کیانپارس) 1399/12/16نامشخصدانلود
مزایده شماره 1400/6م موضوع فروش تعداد 1پلاک زمین دولتی با کاربری آموزشی واقع در شهرستان بندرماهشهر 1400/05/11357.67 KBدانلود
مزایده شماره1400/7م موضوع فروش تعداد 1 پلاک زمین دولتی با کاربری تجاری ( جهت احداث نانوایی) واقع در شهرستان اهواز 1400/05/11325.38 KBدانلود

سرپرست اداره امور پیمان و قراردادها : کامیار کلانتر هرمزی

شماره همراه : 09161911347

شماره تلفن : 33334050

آدرس : ساختمان شماره 1