| 15 تیر 1399
En | 

 

ساختمان شماره یک:

اهواز، امانیه، خیابان مدرس، جنب اداره ثبت احوال

شماره تماس:   33334051 (61) 98+

دورنگار: 33335757 (61) 98+

 

ساختمان شماره دو:

اهواز، امانیه، خیابان پودات

شماره تماس: 33331171 (61) 98+

دورنگار:  33335064 (61) 98+