29 دی 1397
En | 

   

  الهی 

  شناخت تو ما را امان،  و لطف تو مار را عیان 

  الهی 

  فضل تو ما را لوا، کنف تو ما را ماوئی    

                                                                       خواجه عبدالله انصاری